วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ  รักการทำงาน  มีเจคติที่ดี  ต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความพอเพียง

นางกัลยรัตน์ วิเศษรจนา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกองแก้ว  ดำกลิ่น
ครูชำนาญการ
การงานอาชีพ
ประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวบุษยา แป้นหลง
ครู
สอนคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3